thang máy tải khách

Gồm dòng thang có phòng máy, thang không phòng máy

Gồm các dòng thang LEHY-III, LEHY-MRL